Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias. (Markus 8:29)

GET REAL – PASSION WEEK 2020

Vraag jij je wel eens af waarom je hier bent, wat het doel van het leven eigenlijk is? Of hoe we dingen veranderen kunnen? Misschien voor je studie dat je twijfelde wat je in de toekomst wilde doen, maar misschien ook groter: wie wil ik zijn voor mijn medemensen en waar kan ik daar een voorbeeld in vinden? Wat is eigenlijk ‘ECHT LEVEN’? En hoe maak ik de goede keuzes? Voor vragen zoals deze, en alle andere vragen rondom het christendom, God en de Bijbel wordt er van 2 tot 5 maart 2020 een week georganiseerd, namelijk de Passion Week 2020. Het thema van deze week is GET REAL! Tijdens deze week worden er verschillende lunch talks gehouden (inclusief gratis lunch!) en ’s avonds zullen er verschillende sprekers en debatten zijn. De hele week zal vol zitten met interessante activiteiten en lezingen, en er zal de mogelijkheid zijn om al je vragen rondom het christelijk geloof te stellen. Tijdens deze week zal er worden geprobeerd zo goed mogelijk antwoord te geven op de kernvragen rond het christelijk geloof, en is er natuurlijk ook de mogelijkheid in gesprek te gaan met enthousiaste Passion Week-medewerkers en anderen over persoonlijke vraagstukken. Wij hopen door een Geestgevulde en prikkelende week, die voor iedereen open staat te bereiken dat niet-christenen van Jezus horen. Na de Passion week is er de mogelijkheid voor follow-up. Wil je meer weten over het christelijke geloof, dan kan dat o.a. door een vervolg in Alpha cursus of praten met christenen.

Van 2 tot en met 5 maart staan de deuren op verschillende plekken (waaronder het Zernike en de UB) wagenwijd open om jou te verwelkomen. Houd de website en facebookpagina van de Passion Week Groningen in de gaten voor de plaatsen en tijden van de verschillende activiteiten. Hier is ook te zien waar en wanneer verschillende sprekers zullen spreken, en waarover ze zullen spreken.

Als Passion Team zijn wij hard bezig om deze week zo goed mogelijk te laten verlopen, maar hoeveel tijd we er ook in stoppen en hoeveel moeite we ook doen, uiteindelijk kunnen we het niet alleen. Daarom vragen wij aan jullie allemaal om ook voor de Passion Week te bidden. Gebed is het sterkste middel dat we hebben om te kunnen bereiken wat God door ons heen wil doen. Dankzij jullie gebeden voor de Passion Week staan we sterk!

Behalve gebed kunnen jullie op nog meer manieren helpen. Er zijn veel mensen nodig voor verschillende taken, zoals het helpen met op- en afbouwen van apparatuur en zalen, flyeren, koffie schenken, lunch klaarmaken, mensen verwelkomen en nog veel meer. Wil jij helpen om deze Passion Week compleet te maken en medestudenten in contact te brengen met het christelijke geloof, of vind je het gewoon leuk om koffie te schenken en te helpen met het op- / afbouwen? Jouw inzet is van harte welkom en heel erg nodig om verder te komen. Aanmelden kan via dit formulier (https://forms.gle/HJrMwc1Zb9TVutAm9) of via het e-mailadres: [email protected] Ook voor vragen of opmerkingen kun je naar dit mailadres mailen.

Liefs, het Passion Team 2020

English

It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed – Deut. 31:8

GET REAL! – PASSION WEEK 2020

What is your perspective?

Are you wondering why you are here? What is the purpose of life? Or maybe you ask yourself: can we change the way we are going? Perhaps for your study, you doubted about what you want to do in your future, and maybe even bigger: who do I want to be for other people and where can I find an example? How do I get a REAL ‘life’? And, how can I sure that I make the good choices? For questions like these, and all other questions around Christianity, God and the Bible, there will be organized 2nd till 5th of March 2020: the Passion Week 2019. Theme of this week is: GET REAL!. During this week, there will be several lunch talks (with free lunch!) and in the evening there will be several speakers and debates. The whole week exist of interesting activities and lectures and, of course, the opportunity to ask your questions around the Christian faith. During this week, the core questions around the Christian faith will be answered as good as possible and you get the opportunity to talk with others about personal questions. We hope to achieve that non-Christians hear about Jesus through this week, which is open for everybody. After the Passion Week there will be the possibility for a follow-up. If you want to know more about Christianity, then you will have the possibility to follow an Alpha course, read the Bible or talk with Christians, among other things.

From 2nd till 5th of March, you are welcome at different locations (like Zernike and in the Univeritsy Library). Keep yourself posted on the website and the Facebook page of the Passion Week Groningen for the locations and times of the activities. You can find here where and when the speakers will give their talk and the topic of the talks.

As Passion Team, we work hard to run this week as smoothly as possible, but how much time and effort we put in there, eventually we can’t do this alone. Therefore, we ask you to pray for the Passion Week. Prayer is the most powerful way to achieve what God wants to do through us. Thanks to your prayers for the Passion Week, we stand strong!

Except for praying, there are more ways you can help. We need a lot of people for different tasks, like helping prepare the room, flyering, make lunch, welcome people and more. Do you want to help us make this Passion Week complete and bring your fellow students in contact with the Christian faith, or do you just like it to give people coffee and help preparing the room? Your effort is so welcome and we really need you. You can sign up in this form: (https://forms.gle/HJrMwc1Zb9TVutAm9)or by email: [email protected] If you have questions or remarks, you can send them to this email as well.

Organizing the Passion Week cost a lot of money and we are dependent on gifts. Therefore, we would really appreciate a financial contribution, so we can use this money to make an unforgettable and awesome Passion Week. The bank account on which you can support us is: NL85 INGB 0009096702 at the name of O.C.S.G.

A contribution in whatever way, practical or financial, is appreciated very much. And the most important: prayer.

Kind regards, the Passion Team 2020